Ding Xian Wan

ENGLISH NAME:Arrest Wheezing (Seizures) Combination
TCM ACTIONS:Resolves Phlegm-Heat ; Calms Liver Wind and settle down Shen
INDICATION:Epilepsy or mania attack due to Phlegm-Heat disturbance
INGREDIENTS:Zhi Li [juice] (C), Dan Nan Xing (Chief/15g), Chuan Bei Mu (Chief/30g), Ban Xia (Chief/30g), Chen Pi (Chief/20g), Fu Ling (Chief/30g), Sheng Jiang [juice (C), Tian Ma (Deputy/30g), Bai Jiang Can (Deputy/15g), Quan Xie (Deputy/15g), Shi Cang Pu (Assistant/15g), Yuan Zhi (Assistant/20g), Fu Shen (Assistant/30g), Hu Po (Assistant/15g), Dan Shen (Assistant/60g), Mai Men Dong (Assistant/60g), Deng Xin Cao (Assistant/15g), Zhu Sha (Assistant/9g), Gan Cao (Envoy/120g)

Read more ...