Harmonize the Shaoyang Formulas

Chai Hu Gui Zhi Tang

ENGLISH NAME:Buplerum and Cinnamon Twig Combination
TCM ACTIONS:Harmonize the Shaoyang; Releases Muscle Layer and Exterior
INDICATION:Shaoyang Stage disorder and Unreleased Exterior
INGREDIENTS:Gui Zhi, Huang Qin, Ren Shen, Gan Cao, Ban Xia, Shao Yao, Chai Hu, Sheng Jiang

Chai Ping Tang

ENGLISH NAME:Calm the Stomach Combination
TCM ACTIONS:Harmonize and Release Shaoyang; Expels Dampness; Harmonizes Stomach
INDICATION:Damp Cold Stagnation in Spleen and Stomach and Shaoyang Stage disorder
INGREDIENTS:Chai Hu, Huang Qin , Ban Xia, Gan Cao, Ren Shen, Chen Pi, Cang Zhu, Hou Po

Da Chai Hu Tang

ENGLISH NAME:Major Buplurum Combination
TCM ACTIONS:Sedates YangMing Heat Stagnation; Smoothes ShaoYang Channels
INDICATION:Combined Shao Yang and Yang Ming syndrome; (Gall Bladder and Intestinal Problems).excess Damp-Heat. Classic for chronic appendicitis symptoms.
INGREDIENTS: Chai Hu (Chief/12g), Huang Qin (Deputy/9g), Ban Xia (Deputy/9g), Sheng Jiang (Assistant/9g), Da Zao (Assistant/4g), Da Huang (Deputy/9g), Zhi Shi (Assistant/9g), Bai Shao (Assistant/9g)

Da Yuan Yin

ENGLISH NAME:Reach the Membrane Source Combination
TCM ACTIONS:Spreads the Qi and Penetrates to the Membrane Source. Expel turbid water and Dampness. Major for Malaria; DampHeat in diaphragm.
INDICATION:Malaria-like disorders due to pathogenic Heat hidden in 'Mo Yuan'' (Turbid Dampness in diaphragm area)'
INGREDIENTS:Huang Qin (Chief/3g), Bai Shao (Chief/1.5g), Cao Guo (Deputy/6g), Bing Lang (Deputy/3g), Hou Po (Assistant/3g), Zhi Mu (Assistant/3g), Gan Cao (Envoy/1.5g),

Hai Qin Qing Dan Tang

ENGLISH NAME:Artemesia Annua and Scutellaria Combination to Clear Gallbladder
TCM ACTIONS:Clears Gall Bladder Heat; Harmonizes Stomach Qi; Transforms Phlegm
INDICATION:Malaria or malaria-like disorders due to Damp-Heat (Summer)
INGREDIENTS:Qing Hao (Chief/6g) , Huang Qin (Chief/6g), Zhu Ru (Deputy/9g), Ban Xia (Deputy/9g), Chen Pi (Deputy/5g), Zhi Ke Mn/5g), Chi Fu Ling (Assistant/9g), Qing Dai (A:E/2g), Hua Shi (A;E/6g), Gan Cao (A;E/1g)

Xiao Chai Hu Tang

ENGLISH NAME:Minor Buplurum Combination'
TCM ACTIONS:Harmonize Shao Yang axis to clear Heat
INDICATION:1) Classic Shao Yang syndrome, 2) External Heat entering the Blood House (women), 3) Other miscellaneous disorders appearing as Shao Yang syndrome (Underlying Qi deficiency)
INGREDIENTS:Chai Hu (Chief/12g), Huang Qin (Deputy/9g), Ban Xia (Assistant/9g), Ren Shen (Assistant/6g), Sheng Jiang (Assistant/9g), Da Zao (Assistant/4g), Zhi Gan Cao (Envoy/5g)