Wu Mei Wan

ENGLISH NAME: Mume Pill
TCM ACTIONS:Harmonizes Middle Jiao; Calm the Worms
INDICATION:Episode of roundworm disturbance
INGREDIENTS:Wu Mei (Chief/48g), Shu Jiao (Hua Jiao) (Deputy/12g), Xi Xin (Deputy/18g), Huang Lian (Deputy/4.8g), Huang Bai (Deputy/18g), Ren Shen (Assistant/18g), Dang Gui (Assistant/12g), Gui Zhi (Assistant/18g), Fu Zi (Assistant/18g), Gan Jiang (Assistant/30)

Read more ...