Bai Hu Jia Ren Shen Tang

ENGLISH NAME:White Tiger Plus Ginseng Combination
TCM ACTIONS:Clears Qi Level Heat; Drains Stomach Fire; Generates Fluids; Stops Thirst; Tonifies Qi; Generates Fluids
INDICATION:Qi Level Heat and Qi deficiency and Injury to Qi and Fluids
INGREDIENTS:Shi Gao, Zhi Mu, Gan Cao, Ren Shen, Jing Mi

Read more ...