Yu Nu Jian

ENGLISH NAME:Jade Woman Combination
TCM ACTIONS:Clears Stomach Heat; Nourishes Yin
INDICATION:Stomach Heat with Yin deficiency (Shao Yin deficiency and Yang Ming excess)
INGREDIENTS:Shi Gao (Chief/15-30g), Shu Di Huang (Deputy/9-30g), Zhi Mu (Assistant/4.5g), Mai Men Dong (Assistant/6g), Niu Xi (Envoy/4.5g)

Read more ...