Clear Summer-Heat Formulas

Liu Yi San

ENGLISH NAME:Six to One Powder
TCM ACTIONS:Promotes Urination; Clears Summer-Heat; Augments the Qi
INDICATION:Summer Heat/ Damp-Heat
INGREDIENTS:Hua Shi (Chief/18g), Gan Cao (Envoy/3g)

Qing Lungo Yin

ENGLISH NAME:Clear the Collaterals Combination
TCM ACTIONS:Clears Summer-Heat
INDICATION:Summer Heat in Qi level (especially Lung)
INGREDIENTS:Jin Yin Hua (Chief/9g), Bai Bian Dou (Hua) (Chief/6g), Xi Gua Cui Yi (Deputy/6g), Shi Gua Lungo (Deputy/6g), He Ye (Bian) (Assistant/6g), Zhu Ye Xin (Envoy/6g)

Qing Shu Yi Qi Tang

ENGLISH NAME:Clear Summer-Heat and Augment the Qi Combination
TCM ACTIONS:Clears Summer-Heat; Generate Qi and Fluids; Nourishes Yin
INDICATION:Summer Heat with Qi or fluids damage
INGREDIENTS:Xi Yang Shen (Chief/5g), Xi Gua Pi (Chief/30g), Lian Geng (Deputy/15g), Shi Hu (Deputy/15g), Mai Men Dong (Deputy/9g), Zhi Mu (Assistant/6g), Zhu Ye (Assistant/6g), Geng Mi (Assistant/15g), Gan Cao (Envoy/3g), Huang Lian (Assistant/3g)

Xiang Ru San

ENGLISH NAME:Elsholitzia Powder
TCM ACTIONS:Releases the Exterior; Scatters Cold; Transforms Dampness; Harmonizes the Middle Jiao
INDICATION:Exterior Cold with Interior Damp
INGREDIENTS:Xiang Ru (Chief/15g), Bai Bian Dou (Deputy/12g), Hou Po (Assistant/12g)