Qi Bao Mei Ren Dan

ENGLISH NAME: Seven Treasure Special Pill for Beautiful Whiskers
TCM ACTIONS: Enrich Kidney Yin; Nourishes Liver Blood
INDICATION: Liver Blood deficiency and Kidney Yin deficiency
INGREDIENTS: He Shou Wu, Fu LingHuai Niu Xi, Dang Gui, Gou Qi Zi, Tu Si Zi, Bu Gu Zhi

Read more ...