Yi Guan Jian

ENGLISH NAME:Linking Combination; Liver Tonifying Combination
TCM ACTIONS:Nourish Liver Yin and Soothe Liver
INDICATION:Liver Yin deficiency with Liver Qi stasis
INGREDIENTS:Sheng Di Huang (Chief/30g), Gou Qi Zi (Deputy/12g), Bei Sha Shen (Deputy/10g), Mai Men Dong (Deputy/10g), Chuan Lian Zi (Assistant/5g), Dan Gui Shen (Assistant/10g)

Read more ...