Xiao Feng San

ENGLISH NAME:Eliminate Wind Powder (from 'True Lineage')
TCM ACTIONS:Dispels Wind-Damp; Clears Heat; Nourishes Nourish Yin and Blood; Stops itching
INDICATION:Skin rashes due to Wind-Heat and Damp in both Exterior and Interior
INGREDIENTS:Jing Jie (Chief/3g), Fang Feng (Chief/3g), Niu Bang Zi (Chief/3g), Chan Tui (Chief/3g), Cang Zhu (Deputy/3g), Ku Shen (Deputy/3g), Mu Tong (Deputy/1.5g), Shi Gao (Deputy/3g), Zhi Mu (Deputy/3g), Sheng Di Huang (Assistant/3g), Dang Gui (Assistant/3g), Hei Zhi Ma (Assistant/3g), Gan Cao (Envoy/1.5g)

Read more ...