Qi Ju Di Huang Wan

ENGLISH NAME: Lycium Fruit, Chrysantemum and Rehmannia Pill
TCM ACTIONS: To Nourish Liver and Kidney; benefit the eyes
INDICATION: Liver and Kidney Yin deficiency failing to nourish eyes
INGREDIENTS: Shu Di Huang (Chief/24g), Shan Zhu Yu (Deputy/12g), Shan Yao (Deputy/12g), Ze Xie (Assistant/9g), Mu Dan Pi (Assistant/9g), Fu Ling (Assistant/9g), Gou Qi Zi (9g), Ju Hua (9g)

Read more ...