Zuo Gui Yin

ENGLISH NAME:Restore the Left (Kidney) Combination
TCM ACTIONS: Nourish the True Yin
INDICATION:True Yin deficiency (mild)
INGREDIENTS:Shu Di Huang (24g), Shan Zhu Yu (12g), Shan Yao (12g), Fu Ling (9g), Gou Qi Zi (Deputy/6g), Zhi Gan Cao (Envoy/3g)

Read more ...