You Gui Yin

ENGLISH NAME:Restore the RigHeart (Kidney) Combination
TCM ACTIONS:Warms the Kidney Yang and Tonifies the Jing; Replenishes the Essence
INDICATION:Kidney Yang deficiency
INGREDIENTS:Shu Di Huang (24g), Shan Zhu Yu (12g), Shan Yao (12g), Gou Qi Zi (Chief/6g), Zhi Gan Cao (Chief/6g), Rou Gui (Deputy/6g), Fu Zi (Deputy/9g), Du Zhong (Deputy/6g)

Read more ...