Ren Shen Ge Jie San

ENGLISH NAME:Ginseng and Gecko Powder
TCM ACTIONS:Tonifies Qi. Clears Heat; Transforms Phlegm; Stops Coughing; Arrests Wheezing
INDICATION:Lung Qi deficiency and Lung Heat
INGREDIENTS:Ge Jie, Ren Shen, Fu Ling, Sang Bai Pi, Xing Ren, Chuan Bei Mu, Zhi Mu, Zhi Gan Cao

Read more ...