Clear Wind-Damp Formulas

Du Huo Ji Sheng Tang

ENGLISH NAME:Angelica Pubescens and Sangjisheng Combination
TCM ACTIONS:Expels Wind and Damp; Stops pain; Benefits Liver and Kidney; Tonifies the Qi and Blood
INDICATION:Chronic Bi syndrome with Liver, Kidney, Qi, and Blood deficiency
INGREDIENTS:Du Huo (Chief/9g), Xi Xin (Deputy/6g), Fang Feng (Deputy/6g), Qin Jiao (Deputy/6g), Sang Ji Sheng (Assistant/6g), Du Zhong (Assistant/6g), Niu Xi (Assistant/6g), Dang Gui (Assistant/6g), Sheng Di Huang (Assistant/6g), Chuan Xiong (Assistant/6g), Bai Shao (Assistant/6g), Ren Shen or Dang Shen (Assistant/6g), Fu Ling (Assistant/6g), Rou Gui (Assistant/6g), Zhi Gan Cao (Envoy/6g)

Jian Bi Tang

ENGLISH NAME:Remove Painful Obstruction in the Shoulders Combination
TCM ACTIONS:Tonifies Liver and Kidney; Activates Qi and Blood circulation; Dispels Wind and Damp
INDICATION:Bi-syndromes affecting the upper extremities including the shoulders, elbows, and wrists
INGREDIENTS:Shan Zha, Sang Shen, Ji Xue Teng, Ge Gen, Gui Zhi, Sang Zhi, Xi Xian Cao, Jiang Huang, Wu Jia Pi, Luo Shi Teng, Dan Shen, E Zhu, Yan Hu Suo, Bai Shao

Jian Bu Qiang Shen Wan

ENGLISH NAME:Walking With Vigor; Aches and Pain Relief Pill
TCM ACTIONS:Dispels Wind-Damp, Supplements Qi and Blood; Tonifies Liver and Kidneys; Stops Pain
INDICATION:Pain in the loins due to Kidney and Liver deficiency associated with Wind-Damp and Qi and Blood deficiency
INGREDIENTS:Feng Mi, Shu Di Huang, Huai Niu Xi, Du Zhong, Huang Bai, Cang Zhu, Tu Si Zi, Dang Gui, Huang Qi, Bu Gu zhi, Shan Yao, Wu Wei Zi, Gou Qi Zi, Ren Shen, Bai Shao Yao, Bai Zhu, Guang Fang Ji, Qiang Huo, Fang Feng

Juan Bi Tang (from Bai Yi Xuan Fang [Selected Formulas])

ENGLISH NAME: Remove Painful Obstruction Combination (from Bai yi xuan fang/ Selected Formulas)
TCM ACTIONS: Tonifies and Harmonizes Ying and Wei Qi; Dispels Wind; Overcomes Dampness
INDICATION: Wind-Damp Bi syndrome with Ying-Wei Qi deficiency
INGREDIENTS: Qiang Huo (Chief/9g), Jiang Huang (Deputy/9g), Fang Feng (Deputy/9g), Dan Gui (Assistant/9g), Huang Qi (Assistant/9g), Chi Shao Yao (Assistant/9g), Zhi Gan Cao (Envoy/3g)

Juan Bi Tang (from Yi Xue Xin Wu [Medical Revelations])

ENGLISH NAME: Remove Painful Obstruction Combination (from Yi xue xin wu/ Medical Revelations)
TCM ACTIONS: Dispels Wind-Cold-Damp; Stops pain; Moves Qi and Blood in the Channels
INDICATION: Bi-syndromes due to Invasion by Wind-Cold-Damp (San Bi); Muscular Atrophy due to Stagnation of Qi and Blood
INGREDIENTS: Qiang Huo (Chief/10g), Du Huo (Chief/10g), Qin Jiao (Deputy/10g), Sang Zhi (Deputy/10g), Hai Feng Teng (Deputy/15g), Dan Gui (Assistant/10g), Chuan Xiong (Assistant/10g), Ru Xiang (Assistant/6g), Mu Xiang (Assistant/10g), Rou Gui (Envoy/3g), Zhi Gan Cao (Envoy/3g)

Qiang Huo Sheng Shi Tang

ENGLISH NAME:Notopterygium Combination to Overcome Dampness
TCM ACTIONS:Expels Wind and Overcomes Dampness
INDICATION:Wind-Damp in the Exterior
INGREDIENTS:Qiang Huo (Chief/6g), Du Huo (Chief/6g), Fang Feng (Deputy/3g), Gao Ben (Deputy/3g), Chuan Xiong (Assistant/3g), Man Jing Zi (Assistant/2g), Zhi Gan Cao (Envoy/3g)