Ji Sheng Shen Qi Wan

ENGLISH NAME: Kidney Qi Pill from Formulas to Aid the Living; Achyranthes and Plantago Formula
TCM ACTIONS: Warm Yang; Toniy Kidney; Assists Qi in Transforming Water; Promotes Urination; Reduces Edema
INDICATION: Kidney deficiency and Water Overflowing
INGREDIENTS: Shu Di Huang, Shan Zhu Yu, Shan Yao, Fu Ling, Mu Dan Pi, Ze Xie, Fu Zi, Rou Gui, Chuan Niu Xi, Che Qian Zi

Read more ...