Stabilize Exterior to Stop Sweating Formulas

Jiu Xian San

ENGLISH NAME:Nine Immortal Powder
TCM ACTIONS:Astringe Lung; Stop cough; Tonify Qi and Nourish Yin
INDICATION:Chronic cough due to Lung Qi and Yin deficiency
INGREDIENTS:(Zhi) Ying Su Ke (Chief/6g), Ren Shen (Chief/2g), E Jiao (Deputy/2g), Wu Wei Zi (Deputy/2g), Wu Mei (Deputy/6g), Kuan Dong Hua (Assistant/2g), Bei Mu (Assistant/2g), Sang Bai Pi (Assistant/2g), Jie Geng (Envoy/2g)

Mu Li San

ENGLISH NAME:Oyster Shell Powder
TCM ACTIONS:Inhibits sweating and stabilizes the exterior
INDICATION:Profuse perspiration due to Qi and Yin deficiency
INGREDIENTS:Mu Li (Chief/30g), Huang Qi (Deputy/30g), Ma Huang Gen (Assistant, Envoy/30g), Fu Xiao Mai (Assistant, Envoy/30g)

Yu Ping Feng San

ENGLISH NAME:Jade Windscreen Powder
TCM ACTIONS:Tonify Qi; stabilize the Exterior and stop sweating
INDICATION:Wei Qi deficiency; Prone to Wind and Wind-Cold attacks
INGREDIENTS:Huang Qi (Chief/30g), Bai Zhu (Deputy/60g), Fang Feng (Assistant, Envoy/30g)