Shi Wei Wen Dan Tang

ENGLISH NAME:Ten-Ingredient Combination to Warm the Gallbladder
TCM ACTIONS:Strengthens Heart and Gallbladder; Transforms Phlegm and strengthen the the Shen
INDICATION:Heart and Gall Bladder deficiency; Phlegm disturbing the orifices
INGREDIENTS:Ren Shen (Chief/3g), Shu Di Huang (Chief/3g), Suan Zao Ren (Deputy/3g), Wu Wei Zi (Deputy/3g), Yuan Zhi (Deputy/3g), Ban Xia (Assistant/6g), Fu Ling (Assistant/4.5g), Zhi Shi (Assistant/6g), Chen Pi (Assistant/6g), Sheng Jiang (Envoy/5pcs), Da Zao (Envoy/1pcs), Zhi Gan Cao (Envoy/1.5g)

Read more ...