You Gui Wan

ENGLISH NAME:Restore the RigHeart (Kidney) Pill
TCM ACTIONS:Strengthen Kidney Essence and Tonify Kidney Yang
INDICATION:Kidney Essence and Ming Men Fire deficiency
INGREDIENTS:Shu Di Huang (24g), Shan Zhu Yu (12g), Shan Yao (12g), Gou Qi Zi (Chief/12g), Lung Jiao Jiao (Chief/12g), Dang Gui (Chief/9g), Rou Gui (Deputy/6-12g), Fu Zi (Deputy/6-18g), Du Zhong (Deputy/12g), Tu Su Zi (Deputy/12g)

Read more ...