Zai Zao San

ENGLISH NAME:Renewal Powder
TCM ACTIONS:
INDICATION:Exterior Wind-Cold with severe Yang Qi deficiency
INGREDIENTS:Huang Qi (Chief/6g), Ren Shen (Chief/3g), Fu Zi (Deputy/3g), Gui Zhi (Deputy/3g), Xi Xin (Deputy/3g), Qiang Huo (Assistant/3g), Fang Feng (Assistant/3g), Chi Shao Yao (Assistant/3g), Wei Sheng Jiang (Envoy/3g), Da Zao (Envoy/2 pcs), Gan Cao (Envoy/1.5g)

Read more ...