Liu Wei Di Huang Tang

ENGLISH NAME:Six-Ingredient Pill with Rehmannia
TCM ACTIONS:Nourish Liver and Kidney Yin
INDICATION:Liver and Kidney Yin deficiency
INGREDIENTS:Shu Di Huang (Chief/24g), Shan Zhu Yu (Deputy/12g), Shan Yao (Deputy/12g), Ze Xie (Assistant/9g), Mu Dan Pi (Assistant/9g), Fu Ling (Assistant/9g)

Read more ...