Jiu Xian San

ENGLISH NAME:Nine Immortal Powder
TCM ACTIONS:Astringe Lung; Stop cough; Tonify Qi and Nourish Yin
INDICATION:Chronic cough due to Lung Qi and Yin deficiency
INGREDIENTS:(Zhi) Ying Su Ke (Chief/6g), Ren Shen (Chief/2g), E Jiao (Deputy/2g), Wu Wei Zi (Deputy/2g), Wu Mei (Deputy/6g), Kuan Dong Hua (Assistant/2g), Bei Mu (Assistant/2g), Sang Bai Pi (Assistant/2g), Jie Geng (Envoy/2g)

Read more ...