Hui Chun Dan

ENGLISH NAME: Return of Spring Special Pill
TCM ACTIONS: Open Orifices; Arrest Spasms and Convulsions; Clear Heat; Transform Phlegm
INDICATION: Phlegm Heat in Pericardium Channel
INGREDIENTS: Niu Huang, Tian Zhu Huang, Chuan Bei Mu, Dan Nan Xing, She Xiang, Gou Teng, Quan Xie, Tian Ma, Jiang Can, Zhu Sha, Da Huang, Chen Pi, Ban Xia, Bai Dou Kou, Tan Xiang, Mu Xiang, Zhi Ke, Chen Xiang, Gan Cao

Read more ...