Jian Bu Qiang Shen Wan

ENGLISH NAME:Walking With Vigor; Aches and Pain Relief Pill
TCM ACTIONS:Dispels Wind-Damp, Supplements Qi and Blood; Tonifies Liver and Kidneys; Stops Pain
INDICATION:Pain in the loins due to Kidney and Liver deficiency associated with Wind-Damp and Qi and Blood deficiency
INGREDIENTS:Feng Mi, Shu Di Huang, Huai Niu Xi, Du Zhong, Huang Bai, Cang Zhu, Tu Si Zi, Dang Gui, Huang Qi, Bu Gu zhi, Shan Yao, Wu Wei Zi, Gou Qi Zi, Ren Shen, Bai Shao Yao, Bai Zhu, Guang Fang Ji, Qiang Huo, Fang Feng

Read more ...