Mai Wei Di Huang Wan

ENGLISH NAME:Ophiopogonis, Schisandra and Rehmannia Pill
TCM ACTIONS:Nourish Lung and Kidney Yin; Astringe Lung
INDICATION:Lung and Kidney Yin deficiency
INGREDIENTS:Shu Di Huang (Chief/24g), Shan Zhu Yu (Deputy/12g), Shan Yao (Deputy/12g), Ze Xie (Assistant/9g), Mu Dan Pi (Assistant/9g), Fu Ling (Assistant/9g, Mai Men Dong (9g), Wu Wei Zi (6g)

Read more ...