Parasitic Infestation Formulas

Bu Dai Wan

ENGLISH NAME:Cloth Sack Pill
TCM ACTIONS:Kills and Removes Parasites; Strengthens Spleen
INDICATION:Infestation of parasites causing Pi Gan Zheng (Spleen deficiency malnutrition)
INGREDIENTS:Wu Yi (Chief/60g), Shi Jun Zi (Chief/60g), Lung Hui (Deputy/15g), Ye Ming Sha (Assistant/60g), Ren Shen (Assistant/15g), Bai Zhu (Assistant/15g), Fu Ling (Assistant/15g), Gan Cao (A15g)

Fei Er Wan

ENGLISH NAME:Fat Baby Pill
TCM ACTIONS:Kills parasites; Strengthens Spleen; Clears Heat
INDICATION:Infestation of parasites leads to Gan Zheng (Spleen deficiency malnutrition)
INGREDIENTS:Mai Ya (Chief/15g), Shen Qu (Chief/30g), Rou Dou Kou (Deputy/15g), Huang Lian (Deputy/30g), Mu Xiang (Deputy/6g), Bing Lang (Assistant/12g), Shi Jun Zi (Assistant/15g), Zhu Dan Zhi (Envoy)

Wu Mei Wan

ENGLISH NAME: Mume Pill
TCM ACTIONS:Harmonizes Middle Jiao; Calm the Worms
INDICATION:Episode of roundworm disturbance
INGREDIENTS:Wu Mei (Chief/48g), Shu Jiao (Hua Jiao) (Deputy/12g), Xi Xin (Deputy/18g), Huang Lian (Deputy/4.8g), Huang Bai (Deputy/18g), Ren Shen (Assistant/18g), Dang Gui (Assistant/12g), Gui Zhi (Assistant/18g), Fu Zi (Assistant/18g), Gan Jiang (Assistant/30)