Huang Lian E Jiao Tang

ENGLISH NAME:Coptis and Ass Hide Gelatin Combination
TCM ACTIONS:Enriches Yin; Descends Fire; Eliminates Irritability; Calms the Shen
INDICATION:Post Febrile Disease leading to Yin deficiency Fire
INGREDIENTS:Huang Lian, Huang Qin, E Jiao, Shao Yao, Ji Zi Huang

Read more ...