Zhen Gan Xi Feng Tang

ENGLISH NAME:Sedate the Liver and Extinguish Wind Combination
TCM ACTIONS:Settles Liver Yang Rising; Expels Internal Wind
INDICATION:Severe Liver Yang Rising due to Liver and Kidney Yin deficiency
INGREDIENTS:Huai Niu Xi (Chief/30g), Dai Zhe Shi (Deputy/30g), Long Gu (Deputy/15g), Mu Li (Deputy/15g), Gui Ban (Assistant/15g), Xuan Shen (Assistant/15g), Tian Men Dong (Assistant/15g), Bai Shao Yao (Assistant/15g), Yin Chen Hao (Assistant/6g), Chuan Lian Zi (Assistant/6g), Mai Ya (Assistant/6g), Gan Cao (Envoy/3g),

Read more ...