Zhou Che Wan

ENGLISH NAME: Vessel and Vehicle Pill
TCM ACTIONS: Moves Qi; Harshly Drives Out Water and Heat Accumulation
INDICATION: Water and Heat Stagnation
INGREDIENTS: Gan Sui, Yuan Hua, Qian Niu Zi, Jing Da Ji, Qing Pi, Chen Pi, Da Huang, Mu Xiang, Bing Lang, Qing Fen

Read more ...