Nourish the Heart Formulas

Bai Zi Yang Xin Wan

ENGLISH NAME:Biota Seed Pill to Nourish the Heart
TCM ACTIONS:Nourishes Heart; Calms the Shen; Tonifies Kidney Yin
INDICATION:Heart and Kidney Disharmony due to Kidney Yin deficiency
INGREDIENTS:Bai Zi Ren, Gou Qi Zi, Mai Men Dong, Dang Gui, Shi Chang Pu, Fu Shen, Xuan Shen, Shu Di Huang, Gan Cao

Ding Zhi Wan

ENGLISH NAME:Settle the Emotions Pill
TCM ACTIONS:Tonifies Heart Qi; Calms the Shen
INDICATION:Heart Qi deficiency following severe emotional shock or fright
INGREDIENTS:Ren Shen (9g), Fu Ling (9g), Chang Pu (6g), Yuan Zhi (6g)

Gan Mai Da Zao Tang

ENGLISH NAME:Licorice, Wheat and Jujube Combination
TCM ACTIONS:Nourishes Heart, Lung and Spleen; Soothes Liver and Calms the Shen; Eases acute syndromes
INDICATION:Zang Zao (organ uneasiness) and Shen disturbance
INGREDIENTS:Gan Cao (Chief/9g), Fu Xiao Mai (Deputy/9-15g), Da Zao (Assistant/5-7pcs)

Huang Lian E Jiao Tang

ENGLISH NAME:Coptis and Ass Hide Gelatin Combination
TCM ACTIONS:Enriches Yin; Descends Fire; Eliminates Irritability; Calms the Shen
INDICATION:Post Febrile Disease leading to Yin deficiency Fire
INGREDIENTS:Huang Lian, Huang Qin, E Jiao, Shao Yao, Ji Zi Huang

Jiao Tai Wan

ENGLISH NAME:Grand Communication Pill
TCM ACTIONS:
INDICATION:For Heart and Kidney not Communicating (Heart fire not strong enough to warm kidney water)
INGREDIENTS:Rou Gui (1-3g), Huang Lian (9-18g)

Suan Zao Ren Tang

ENGLISH NAME:Sour Jujube Combination
TCM ACTIONS:Nourishes Liver and Heart Yin and Blood; Calms Shen and Hun; Reduces irritability
INDICATION:Liver and Heart Blood and Yin deficiency disturbing the Shen and Hun
INGREDIENTS:Suan Zao Ren [fried] (Chief/15-18g), Zhi Mu (Deputy/8-10g), Fu Ling (or Fu Shen) (Deputy/10g), Chuan Xiong (Assistant/3-5g), Gan Cao (Envoy/3g)