Jin Gui Shen Qi Wan

ENGLISH NAME:Kidney Qi Pill from the Golden Cabinet
TCM ACTIONS:Warm and Tonify Kidney Yang (and Yin)
INDICATION:Kidney Yang deficiency
INGREDIENTS:Sheng Di Huang (24g), Shan Zhu Yu (12g), Shan Yao (12g), Ze Xie (9g), Mu Dan Pi (9g), Fu Ling (9g), Fu Zi (3g), Gui Zhi (3g)

Read more ...