Ju He Wan

ENGLISH NAME:Tangerine Seed Pill
TCM ACTIONS:Promote the Movement of Qi; Alleviate Pain; Soften hardness and Dissipate Nodules
INDICATION:Damp Cold Hernial disorder in Liver Channel
INGREDIENTS:Ju He (Chief/3-12g), Mu Xiang (Deputy/3-9g), Chuan Lian Zi (Deputy/ .....1-3, Tao Ren (Deputy/3-9g), Yuan Hu Suo (D3-9g), Rou Gui (Assistant/1-3g), Zhi Shi (Assistant/3-9g), Huo Po (Assistant/3-9g), Hai Zao (Assistant/3-9g), Kun Bu (Assistant/3-9g), Mu Tong (Envoy/3-9g)

Read more ...