Da Qing Long Tang

ENGLISH NAME:Major Bluegreen Dragon Combination
TCM ACTIONS:Release Exterior; Induce sweating; Clear Heat; Reduce irritability
INDICATION:Wind-Cold Exterior excess with Interior Heat
INGREDIENTS:Ma Huang (12g), Gui Zhi (4g), Xing Ren (6g), Sheng Jiang (9g), Da Zao (3pcs), Zhi Gan Cao (5g), Shi Gao (12g)

Read more ...