Shou Jue Yin Xin Bao Jing 手厥阴心包经 (Pericardium Channel)

TRANSLATION: Pericardium Meridian of the Hand Jue Yin
JING-WELL POINT: Zhong Chong (PC 9)
YING-SPRING POINT: Lao Gong (PC 8)
SHU-STREAM POINT: Da Ling (PC 7)
JING-RIVER POINT: Jian Shi (PC 5)
HE-SEA POINT: Qu Ze (PC 3)
YUAN-SOURCE POINT: Da Ling (PC 7)
LUO-CONNECTING POINT: Nei Guan (PC 6)
XI-CLEFT POINT: Xi Men (PC 4)

Read more ...