Da Bu Yin Wan

ENGLISH NAME:Great Tonify the Yin Pill
TCM ACTIONS:Nourish Yin and drain Empty-Fire
INDICATION:Liver and Kidney Yin deficiency with Empty-Fire Blazing
INGREDIENTS:Shu Di Huang (Chief/18g), Gui Ban (Deputy/18g), Huang Bai (Assistant/12g), Zhi Mu (Assistant/12g)

Read more ...