Stabilize the Essence Formulas

Gui Zhi Jia Long Gu Mu Li Tang

ENGLISH NAME:Cinnamon Twig Combination plus Dragon Bone and Oyster Shell
TCM ACTIONS:Restrains Essence; Suppresses Rebellion; Regulates and Harmonizes Yin and Yang
INDICATION:Yin and Yang deficiency; Heart (Fire) and Kidney (Water) Disharmony
INGREDIENTS:Gui Zhi, Bai Shao, Long Gu, Mu Li, Sheng Jiang, Da Zao, Gan Cao

Jin Suo Gu Jing Wan

ENGLISH NAME:Metal Lock Pill to Stabilize the Essence
TCM ACTIONS:Strengthen Kidney; Restrains Essence
INDICATION:Seminal emission due to Kidney deficiency
INGREDIENTS:Sha Yuan Ji Li (Chief/60g), Lian Zi (Deputy/120g), Qian Shi (Deputy/60g), Lian Xu (Assistant, Envoy/60g), (Duan) Long Gu (Assistant, Envoy/30g), (Duan) Mu Li (Assistant, Envoy/30g)

Sang Piao Xiao San

ENGLISH NAME: Mantis Egg-Case Powder
TCM ACTIONS: Strengthen Heart and Kidney; Restrains Essence and urine
INDICATION: Heart and Kidney deficiency
INGREDIENTS: Sang Piao Xiao (Chief/30g), Long Gu (Deputy/30g), Gui Ban (Deputy/30g), Ren Shen (Assistant/30g), Dang Gui (Assistant/30g), Fu Shen (Assistant/30g), Yuan Zhi (Assistant, Envoy/30g), Shi Chang Pu (Assistant, Envoy/30g)

Shui Lung Er Xian Dan

ENGLISH NAME:Water and Earth Immortals Special Pill
TCM ACTIONS:Tonify Kidney; Restrains Essence
INDICATION:Kidney Yang deficiency
INGREDIENTS:Qian Shi, Jin Ying Zhi

Suo Quan Wan

ENGLISH NAME:Shut the Sluice Pill
TCM ACTIONS:Warms Kidney; Dispels Cold; Restrains Essence
INDICATION:Kidney deficiency; Cold leading to Kidney Qi deficiency
INGREDIENTS:Yi Zhi Ren, Wu Yao, Shan Yao