Tao He Cheng Qi Tang

ENGLISH NAME:Peach Pit Combination to Order the Qi
TCM ACTIONS:Drains Heat and Dispels Blood Stasis; Calms the Shen
INDICATION:Blood stagnation turning to Heat in the Lower Jiao
INGREDIENTS:Tao Ren (Chief/12g), Da Huang (Chief/12g), Gui Zhi (Deputy/6g), Mang Xiao (Deputy/6g), Zhi Gan Cao (A;E/6g)

Read more ...