Zhu Sha An Shen Wan

ENGLISH NAME:Cinnabar Pill to Calm the Shen
TCM ACTIONS:To drain Heart Fire; Nourishes Yin and Calms the Shen; Lubricates the Blood and Yin
INDICATION:Excess Heart Fire disturbing the Shen and damaging Yin
INGREDIENTS:Zhu Sha (Chief/15g), Huang Lian (C.18g), Sheng Di Huang (Deputy/8g), Dang Gui (Assistant/8g), Zhi Gan Cao (Assistant, Envoy/16g)

Read more ...