Zhu Ye Shi Gao Tang

ENGLISH NAME:Bamboo Leaf and Gypsum Formula
TCM ACTIONS:Clears Heat; Generates Fluids; Augments Qi; Harmonizes Stomach
INDICATION:Qi and Fluid deficiency
INGREDIENTS:Dan Zhu Ye (3-9g), Shi Gao (3-30g), Dang Shen (3-9), Mai Men Dong (3-12g), Ban Xia (3-9g), Jing Mi (3-9g), Gan Cao (3-6g)

Read more ...