Jia Jian Wei Rui Tang

ENGLISH NAME:Modified Polygonatum Odoratum Combination
TCM ACTIONS:Nourishes Yin; Clears Heat; Induces Sweat; Releases Exterior
INDICATION:Exterior Wind-Heat with Underlying Yin deficiency
INGREDIENTS:Wei Ru (Chief/9g), Cong Bai (Deputy/6g), Jie Gen (Deputy/5g), Dan Dou Chi (Deputy/9g), Bo He (Deputy/5g), Bai Wei (Assistant/3g), Da Zao (Envoy/2pcs), Zhi Gan Cao (Envoy/1.5g)

Read more ...