Ding Zhi Wan

ENGLISH NAME:Settle the Emotions Pill
TCM ACTIONS:Tonifies Heart Qi; Calms the Shen
INDICATION:Heart Qi deficiency following severe emotional shock or fright
INGREDIENTS:Ren Shen (9g), Fu Ling (9g), Chang Pu (6g), Yuan Zhi (6g)

Read more ...