Xin Jia Huang Long Tang

ENGLISH NAME:Newly Augmented Yellow Dragon Combination
TCM ACTIONS:Enriches Yin; Augments Qi; Drains heat; Purges Fire
INDICATION:Excess Interior Heat Accumulation with underlying deficiency of Qi, Blood, and Yin
INGREDIENTS:Sheng Di Huang, Gan Cao, Ren Shen, Da Huang, Mang Xiao, Xuan Shen, Mai Meng Don, Dang Gui, Hai Shen

Read more ...